KOLEDAR DOGODKOV

REDNO USPOSABLJANJE:

OBVEZNE PRIJAVE!!!

ZA LETO 2024:
08.06.2024 ob 7.00 uri

ZA LETO 2023:
07.06.2024 ob 15.00 uri

ZA LETO 2022:
02.06.2023 ob 8.00 uri

ZA LETO 2021:
01.06.2024 ob 08.00 uri

ZA LETO 2020:
31.05.2024 ob 15.00

TK-PRIDOBITEV: IZPIT in TEČAJ
Sprejemamo prijave!

TEČAJI

 • TEMELJNE KVALIFIKACIJE

  TEMELJNE KVALIFIKACIJE
 • ZA LETO 2024: TK - REDNO USPOSABLJANJE:

  ZA LETO 2024: TK - REDNO USPOSABLJANJE:
  08.06.2024 ob 07.00
  Prijava
 • ZA LETO 2023: TK - REDNO USPOSABLJANJE:

  ZA LETO 2023: TK - REDNO USPOSABLJANJE:
  07.06.2024 ob 15.00
  Prijava
 • ZA LETO 2022: TK - REDNO USPOSABLJANJE:

  ZA LETO 2022: TK - REDNO USPOSABLJANJE:
  02.06.2024 ob 08.00
  Prijava
 • ZA LETO 2021: TK - REDNO USPOSABLJANJE:

  ZA LETO 2021: TK - REDNO USPOSABLJANJE:
  01.06.2024 ob 8.00 uri
  Prijava
 • ZA LETO 2020: TK - REDNO USPOSABLJANJE:

  ZA LETO 2020: TK - REDNO USPOSABLJANJE:
  31.05.2024 ob 15.00
  Prijava

Temeljne kvalifikacije-koda 95

Od leta 1998 dalje, ko so bile v Republiki Sloveniji uvedene licence za opravljanje prevozov potnikov ali blaga v cestnem prometu, so morali vozniki slovenskih prevoznikov izpolnjevati določene pogoje glede usposobljenosti oziroma njihovih kvalifikacij. Do 03.08.2001, ko je bil uveljavljen Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1) so morali vozniki imeti najmanj srednjo poklicno izobrazbo ne glede na smer. To je bil tudi eden izmed pogojev, da je prevoznik lahko pridobil licenco. Od tega datuma naprej so temeljno kvalifikacijo lahko pridobile osebe z zaključeno osnovno šolo in vozniškim izpitom vsaj B kategorije, ki so pridobile ustrezno Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) voznik/voznica. Na podlagi direktive EU 2003/59/ES se je z novim Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07-popr.; v nadaljevanju: ZPCP-2), ki je bil uveljavljen 31.12.2006, za pridobitev temeljne kvalifikacije uvedel nov sistem na podlagi katerega vozniki pridobijo temeljno kvalifikacijo, in sicer z ustreznim izpitom pred komisijo Ministrstva za infrastrukturo ali z izobraževanjem v enem izmed pooblašenih centrov. Na podlagi tako pridobljene temeljne kvalifikacije vozniki dobijo ustrezno spričevalo, na podlagi katerega se jim vpiše predpisana koda v vozniško dovoljenje. Po pridobitvi temeljne kvalifikacije je najmanj na vsakih 5 let predvideno tudi obdobno usposabljanje voznikov ob zaključku katerega bodo vozniki dobili spričevalo o rednem obdobnem usposabljanju. Na podlagi tega spričevala se jim bo podaljševala veljavnost vpisane kode oziroma voznikove izkaznice za nadaljnjih 5 let.

Pogosta vprašanja in odgovori:

 • Če vam je veljavnost kode 95 že potekla:
  Če vam je veljavnost Temeljnih kvalifikacij oz. kode 95 že potekla: Opravite 5 rednih usposabljanj za tekoče leto in 4 nazaj in se vam potem koda podaljša za nadaljnih 5 let od datuma zadnjega usposabljanja. 
 • Temeljno kvalifikacijo voznika imam priznano na podlagi zakona saj sem v letu 2001 opravljal delo voznika in sem tudi bil vpisan v evidenci voznikov OZS. V letu 2009 sem vpisal kodo 095 samo pri C kategoriji saj za D kategorijo kode nisem potreboval. Kako lahko vpišem kodo 095 še k D kategoriji in kaj storiti saj mi izvajalec rednega usposabljanja noče izdati spričevala o zaključenem rednem usposabljanju tudi za D kategorijo?
  Vozniki, ki so pridobili temeljno kvalifikacijo na podlagi prej veljavnih Zakonov o prevozih v cestnem prometu (so bili vozniki v letu 2001) ali pa so vpisani v sezname voznikov pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ali Obrtno podjetniški zbornici (OZS) imajo temeljno kvalifikacijo voznika priznano enako kot, če bi si pridobili Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Seveda morajo biti vpisani v seznam zbornic ali pa morajo prinesti potrdilo delodajalca, da so v času uveljavitve zakona (2001) delali kot vozniki. To potrdilo oziroma vpis v seznam zbornic jim velja tudi kasneje oziroma po letu 2008 ali 2009. Če npr. voznik, ki ima potrdilo, da je bil v letu 2001 voznik do leta 2013 ne bo vpisal kode 095, mu kvalifikacija še vedno velja samo, veljavnost kode 95 mu je potekla, saj mu je veljala samo do 10.09.2011. Tak voznik bo za vpis kode 95 Upravni enoti priložil potrdilo delodajalca da je bil voznik in pa spričevalo o zaključenem rednem usposabljanju in na podlagi tega mu bo vpisana koda 95 v VD ali izdana izkaznica o vozn. kvalifikacijah in sicer za pet let od zaključenega rednega usposabljanja, torej v našem primeru do 2018 (2013+5 let). Popolnoma enako velja za tiste, ki so si pridobili certifikat NPK pa še niso vpisali kode 95. Recimo za C kategorijo za tiste, ki imajo NPK kode 95 veljajo do 10.09.2014. Do tega datuma se jim koda lahko vpiše v VD z veljavnostjo do 10.09.2014. Kasneje pa bodo za vpis morali predložiti poleg NPK še spričevalo o zaključenem rednem usposabljanju in jim bo koda vpisana za 5 let od datuma izdaje tega spričevala.   Če ima voznik priznano temeljno kvalifikacijo voznika na podlagi vpisa v evidence pri eni izmed zbornic pomeni, da je imel kvalifikacijo veljavno za D kategorijo do 10.09.2010 in ima veljavno kvalifikacijo za C do 10.09.2011. Ker je leta 2009 pozabil vpisati kvalifikacijo za D kategorijo mu sedaj izvajalec rednega usposabljanja noče izdati spričevala o zaključenem rednem usposabljanju in usposobljenosti za D kategorijo, ker pač nima vpisane kode pri D kategoriji.   V tem primeru naj voznik isto potrdilo, ki ga je predložil UE za vpis kode 95 pri C kategoriji, predloži tudi izvajalcu rednega usposabljanja. S tem bo dokazal, da ima priznano TK in mu izvajalec lahko izda spričevalo, da je usposobljen tudi za D kategorijo. Potem pa bo voznik s tem spričevalom vpisal novo veljavnost kode 95 pri obeh kategorijah tudi pri D, kjer je še nima vpisane. V konkretnem primeru bosta veljavnosti kode 095 pri obeh kategorijah izenačeni v skladu z ZPCP izenačeni in sicer bosta obe veljavni do 10.09.2016.
 • Imam veljavno kodo 095 za D kategorijo do 10.09.2010 in za C kategorijo do 10.09.2011. Kako se mi veljavnost obeh kod lahko izenači?
  V Uradnem listu RS št. 28/10 z dne 06.04.2010 je bil obljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša tudi novosti na področju temeljnih kvalifikacij voznikov. Zelo koristna novost za voznike in upravne enote je izenačitev veljavnosti temeljnih kvalifikacij pri voznikih, ki imajo pridobljeno kvalifikacijo tako za prevoz blaga (C kategorije) kot tudi za prevoz potnikov (D kategorije). Tako peti odstavek 42. člena ZPCP (9. člen novele) predvideva:   "Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz oseb in prevoz blaga in imajo različno veljavnost vozniške kvalifikacije oziroma kode Skupnosti za te vrste prevozov, se ob zaključenem rednem usposabljanju veljavnost kode oziroma kvalifikacije za obe vrsti prevozov izenači tako, da se veljavnost manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode izenači z veljavnostjo kode oziroma kategorije, ki velja dalj časa."   To dejansko pomeni, da bodo upravne enote lahko izvedle uskladitev veljavnosti kode 95 vsem voznikom, ki imajo vpisano to kodo pri C in D kategorijah in sicer ob zaključenem rednem usposabljanju tako, da bodo takrat veljavnost kode 95 podaljšali za obe kategoriji hkrati s tem, da bodo veljavnost kode, ki velja manj časa izenačili z veljavnostjo kode, ki velja dalj časa. Če pogledamo to na primerih:   1) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2010 in za C kategorije do 10.09.2011. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10.09.2016.   2) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2013 in za C kategorije do 10.09.2014. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10.09.2019.   3) Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2010 in za C kategorije do 10.09.2014. Ko bo npr. v letu 2010 zaključil predpisano redno usposabljanje za D kategorijo bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost  kode za D kategorijo podaljšali do 10.09.2015. Ko bo (predvidoma v letu 2014) ponovno dobil spričevalo o zaključenem rednem usposabljanju se mu bo veljavnost kode 095 za obe vrsti kategorij podaljšala do 10.09.2020.   Na podoben način se bo uskladitev veljavnosti kode 95 za obe vrste kategorij izvedla tudi pri drugih voznikih, ki imajo sedaj drugačno razmerje veljavnosti kode 95 za C in D kategorije oziroma pri tistih, ki bodo kvalifikacijo za drugo vrsto kategorije pridobili šele kasneje. Primer:   Voznik ima veljavnost kode 95 za C kategorijo do 10.09.2014. V letu 2013 pridobi še kvalifikacijo za D kategorije. Ko bo v letu 2014 izpolnil kvoto prvega rednega usposabljanja se mu bo veljavnost obeh kod za obe kategoriji (C in D) podaljšala do leta 2019.   V spričevalih o zaključenem rednem usposabljanju izdanih po uveljavitvi spremembe ZPCP to izenačitev upoštevajo že pooblaščeni centri, ki izdajo ta spričevala. Če pooblaščeni center te izenačitve na spričevalu ne opravi lahko to opravi UE neposredno na podlagi navedenega zakona.   Enako velja v primerih, ko so bila spričevala o zaključenem rednem usposabljanju izdana pred uveljavitvijo sprememb ZPCP. Tudi v tem primeru upravna enota sama neposredno na podlagi zakonskih določb izvede izenačitev veljavnosti kode 095 za različne kategorije.
 • Imam spričevalo o zaključenem poklicnem izobraževanju za poklic voznika v drugi državi (BIH, Nemčija ipd...). Ali lahko na podlagi tega spričevala vpišem kodo 095 v slovensko vozniško dovoljenje?
  Oseba, ki ima zaključeno šolo za voznike v Republiki Sloveniji od te šole poleg spričevala o zaključenem šolanju dobi tudi ustrezno spričevalo o pridobljeni TK voznik s katerim potem vpiše kodo 095 v vozniško dovoljenje. Takšno spričevalo pa lahko izda izobraževalna ustanova samo, če ima za svoj program soglasje ministra, pristojnega za promet.   Oseba, ki ima spričevalo, da je zaključil šolo za voznika v drugi državi pa kode 095 ne more vpisati na podlagi tega spričevala oziroma tudi ne more dobiti spričevala o pridobljeni TK voznik saj šola kjer je zaključil šolanje nima in niti ne more dobiti soglasja ministra za promet, da ima program prilagojen direktivi 2003/59. Zato takšni osebi preostane samo pridobitev TK voznik v Republiki Sloveniji. Razen seveda, če ima ustrezno spričevala o pridobljeni TK iz druge države EU ali če ima kodo 095 že vpisano v vozniško dovoljenje ali izkaznico o vozniških kvalifikacijah izdano v drugi državi članici EU. V teh primerih se jim pa seveda koda 095 lahko tudi "prepiše" v naše VD.
 • Ali se na izpitu za pridobitev TK voznik priznajo kakšne vsebine, ki sem jih imel tudi v srednji ali višji šoli za tehnologa prometa (prometnega tehnika, inženirja prometa ipd...)?
  Navedene šole oziroma vsebine iz teh programov se na izpitu za pridobitev TK voznik neposredno ne priznajo. V skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu se priznajo vsebine, ki jih je kandidat osvojil s pridobitvijo spričevala za odgovorno osebo v cestnem prometu. V tem primeru se delno priznajo nekatere vsebine v skladu s Pravilnikom o pridobitvi temeljne kvalifikacije odvisno od tega za kakšne vrste prevozov je kandidat dobil spričevalo za odgovorno osebo.   Kot pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika pa se prizna srednja poklicna šola za voznika pridobljena v Republiki Sloveniji po po 29.12.2006 in pod pogojem, da ima organizacija pridobljeno ustrezno soglasje ministra za promet k svojemu programu, ki mora biti usklajen z direktivo 2003/59/ES. V tem primeru izobraževalna ustanova kandidatu poleg spričevala šole izda tudi spričevalo o pridobljeni TK voznika.
 • Imam vpisano kodo 95 za CE kategorijo, ki mi velja do 10.9.2014. Danes 03.03.2011 opravljam še izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije še za D kategorijo.
Ali se mi pri vpisu v vozniško dovoljenje podaljša veljavnost tudi za CE do leta 2016 oziroma do konca veljavnosti kode 95 za D kategorijo.
  V takem primeru se vozniku poleg kode 095 za C kategorijo (ki velja do 2014) vpiše še koda 95 k D kategoriji z veljavnostjo 5 let od dneva opravljanja izpita za pridobitev TK voznik. V konkretnem primeru če bo izpit za TK opravljen letos bo koda 95 za D kategorijo veljala do 2016. Tako bo voznik imel v konkretnem primeru do leta 2014 vpisano kodo za C kategorijo z veljavnostjo do 2014 in D kategorijo do leta 2016. Ko bo voznik leta 2014 zaključil redno 35 urno usposabljanje se mu veljavnost obeh kod 95 za C in D kategorijo podaljša za 5 let in sicer do 2019.   Če pa se voznik odloči pa lahko že sedaj vpiše veljavnost kode 95 za D kategorijo samo do leta 2014 in potem zopet v letu 2014 na isti način obe podaljša do 2019.Ceniki

Priprave na izpit in literatura za pridobitev TK  

240,00 €

Teoretični del izpita prevoz blaga, prevoz potnikov  

160,00 €

Praktični del izpita – prevoz blaga      

100,00 €

Praktični del izpita – prevoz potnikov    

150,00 €

Redno 7 urno usposabljanje za podaljšanje  kode 95

40,00 €

Copyright 2024 © Avto Šola Brulc | Developed by Magnus Digital